05-120 Legionowo 792-082-920 biuro@firetechnik.pl

Oferta

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe


Przejścia instalacyjne


Liczne elektrycznie napędzane urządzenia i agregaty muszą w przypadku pożaru zachować funkcjonalność. Wymóg ten obowiązuje wszędzie tam, gdzie zachowanie zdolności działania jest szczególnie ważne, np. w zakładach przemysłowych dla urządzeń sterowniczych i produkcyjnych, w budynkach wysokich dla dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, dla wszystkich elektrycznych systemów alarmowych i gaszenia pożaru jak również dla awaryjnego zasilania w obiektach służby zdrowia.


Wytyczne projektowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami – podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

Projektując przejścia instalacyjne należy uwzględnić:

– wymaganą klasę odporności ogniowej EI

– czy zabezpieczenie będzie wykonane w ścianie czy stropie

– rodzaj zabezpieczanych instalacji (rury palne, rury niepalne, kable itd.)

– stopień wypełnienia instalacji w przejściu

– rodzaj ścian/stropów przez które będą prowadzone instalacje

– maksymalną średnicę zabezpieczanych rur

– wilgotność środowiska w którym będą znajdowały się przepusty


Dylatacje


Wytyczne projektowe

W każdej większej budowli betonowej stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych przez różnice temperatur, nierównomierne osiadanie gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, co zapobiega ekstremalnemu tworzeniu się rys w betonowych elementach konstrukcyjnych.

Projektując dylatacje należy uwzględnić:

– szerokość szczeliny

– przewidywalne ruchy dylatacji

– rodzaje elementów dylatowanych

Zalety

– Możliwość zabezpieczenia jednostronnego

– Szeroki zakres ruchu dylatacji

– Zabezpieczenie szczeliny do szerokości 150mm


Natryski ogniochronne


Zabezpieczenie przeciwpożarowe stali konstrukcyjnej za pomocą natrysków zapewnia:

– Funkcję ochrony przeciwpożarowej poprzez ograniczenie temperatury elementu konstrukcji poniżej temperatury krytycznej.

– Warstwa natryskowa nie będzie przyczyniać się do występowania korozji.Warstwa ochronna sama w sobie nie będzie powodować zagrożenia podczas pożaru poprzez odpryskiwanie, rozprzestrzenianie płomieni, wydzielanie toksycznych gazów lub dymu.

– Nakładany natryskowo materiał ogniochronny będzie wytrzymały i łatwy do naprawy

– Rozwiązanie będzie ekonomiczne.


Kanały oddymiające i wentylacyjne


Wytyczne projektowe

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe.
Stosowane są jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych.

Projektując kanały należy uwzględnić:

– wymaganą klasę odporności ogniowej EIS

– maksymalne wymiary i przekrój kanału

– ciśnienia panujące w kanałach

– wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja

– wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały